Platte Knuet

De Platte Knuet ass d’Zeitung vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten a kënnt 3 mol d’Joer eraus.

Duerch de Platte Knuet wëlle mir all d’Guiden a Scouten, hier Famill an hier Frënn iwwer d’Aktivitéite bei den LGS informéieren. Jidderee soll sou d’Méiglechkeet kréien ze gesi wat bei anere Gruppe gemaach ginn ass, a wat op lokalem, nationalem an internationalem Niveau an deene lëschte Wochen a Méint geschitt ass.

Och du kanns gären en Artikel fir de Platte Knuet proposéieren, entweder iwwer deng Branche oder direkt andeems de eng Mail un d’Platte Knuet Ekipp schreifs ().

Wann s du nëmmen ee Platte Knuet fir déi ganz Famill wëlls, kanns de dech beim Responsable vum Membersfichier an dengem Grupp mellen, deen de Platte Knuet da kann ofbestellen.


Archive

2020/2021

N°2

Platte Knuet 2020-2021 N°2
Bonusmaterial zum Platte Knuet N2 2020-2021

N°1

Platte Knuet 2020-2021 N°1
Bonusmaterial zum Platte Knuet N1 2020-2021

2019/2020

Platte Knuet 2019/2020 N°3
EXTRA-BA Platte Knuet
Platte Knuet 2019/2020 N°2
Platte Knuet 2019/2020 N°1

2018/2019

Pkatte Knuet 2018/2019 N°3 – Special Edition 100 Joer LGS
Platte Knuet 2018/2019 N°2
Platte Knuet 2018/2019 N°1

2017/2018

Paltte Knuet 2017/2018 N°3
Platte Knuet 2017/2018 N°2
Platte Knuet 2017/2018 N°1

2016/2017

Platte Knuet 2016/2017 N°3
Platte Knuet 2016/2017 N°2
Platte Knuet 2016/2017 N°1

2015/2016

Platte Knuet 2015/2016 N°3
Platte Knuet 2015/2016 N°2
Platte Knuet 2015/2016 N°1

2014/2015

Platte Knuet 2014/2015 N°3
Platte Knuet 2014/2015 N°2
Platte Knuet 2014/2015 N°1