Desk

Congé Jeunesse

Du bass hei:

De Congé-jeunesse gouf per Gesetz den 1. Januar 2008 agefouert. Dëst Gesetz (Mémorial A 241 – Loi du 24 octobre 2007 portant création d’un congé individuel de formation) gesäit fir, datt Leit, déi an hirer Aarbechtszäit eng Formatioun (Stip; Stap; Gilwell) maachen oder eng  edukativ Aktivitéit (Staff vum Camp, Formatioun) fir Jugendlech encadréieren, kënne fir dësen Zweck en extrae Congé kréien, dee vum Staat bezuelt gëtt.

Du hues d’Méiglechkeet deng Demande hei eropzuelueden. Du kanns deng Demande och per Post un d’Verbandssekreatriat schécken.

Weider Erklärungen iwwert de Congé Jeunesse:

Link SNJ