Hëllef

Wat ass d’Chefbox?

D’Chefbox ass exklusiv fir all Chef/taine vun de Lëtzebuerger Guiden a Scoute reservéiert.

Jiddereen deen als Chef/taine am Membersfichier (Hëllef) agedroen ass, huet automatesch Accès op d’Chefbox. Du muss dofir keng Ernennung als ATC oder TC hunn. De Responsabele vum Membersfichier an dengem Grupp muss dech just als Chef am Membersfichier agedroen hunn.

Wann s du dech déi éischte Kéier alogge wëlls oder Problemer mat dengem Chef-Login hues da kuck fir d’éischt hei.

Wat kann d’Chefbox?

An der Chefbox kann ech…

  • Umeldunge maachen (fir Formatiounen, Campen & Weekender, Kongress & Chefdag, etc.)
  • iwwert de Service des prêts Material ausléinen
  • vill nëtzlech Informatioune fannen déi mech als Chef betreffen (Sécherheet & Gesondheet, Assurancen, Congé jeunesse, Protection jeunesse, Statuten & Reglementer)
  • Kontakter vun deene jeeweilegen Ekippen am Annuaire interne fannen
  • flott Aktivitéite mat anere Chef/tainen deelen
  • a villes méi…