Virstelle vum Verbandsrot

Wie si mir eigentlech?

Mir sinn de Chef a Cheftainen hir Vertrieder tëschent de Verbandskongresser. Onst Mandat dauert 3 Joer.
All Branche ass bei ons vertrueden:

Fir d’Biber: Françoise Kemp an Anne Mausen
Fir d’Wëllefcher: Jean Becker an Isabelle Wagener
Fir d’AvEx: Michèle Meyer a Michel Theisen
Fir d’CaraPio: Mike Braun a Max Stoffel (President)
Fir d’RaRo: Philippe Jeitz a Robert Soumer
Fir d’Gamma: Marc Molitor
Fir d’Gruppechef: Marc Kohl, Serge Krippler a Romain Lallemang
Onst Team: Angélique Kréier (CoGe) a Marc Weis (CoGe adj.)
Invité permanent: Charles Majerus (Comm. Fin./Adm.)
D’Rapporte gi vun engem Permanent aus der Géisserei geschriwwen.

Wat maache mir am Verbandsrot?

Mir kontrolléieren u sech d’Aarbecht vum Verbandscomité, erënneren de Comité un d’Decisiounen vum Kongress a Chefdag. All Reglement muss och vun ons duerchgekuckt a kontrolléiert ginn, ier et publizéiert gëtt. Wëll oder muss de Comité elo méi Suen ausginn, wéi dat am Budget virgesi war, musse mir och hei onsen Accord ginn. Mir soen och ons Meenung zu alle Punkten zu deene mir vum Comité befrot ginn. Ass eng Statutenännerung  en vue, musse mir och dozou onsen Avis ofginn.

Kuerz geschwat, de Verbandsrot ass wéi e permanente Kongress a stellt dem Comité, deen duerch d’CoGeë representéiert ass déi néideg Froen. Esou gëtt och ëmmer an all Reunioun (et sinn der 4 am Scoutsjoer) dem Verbandsrot e Réckbléck an en Ausbléck iwwert d’Verbandsaktivitéiten a -pläng virgeluecht, déi da vun ons hannerfrot a kommentéiert kënne ginn. Och kënne mir Froe vun all Verbandsmember iwwert dëse Wee un de Comité weiderleeden, respektiv direkt an der Versammlung stellen.

Dat Ganzt kléngt vläicht immens dréchen, mä ons Versammlunge sinn ëmmer interessant a besonnesch fir déi méi jonk Branchevertrieder ganz léierräich. Et kritt een hei e flott Bild vun der ganzer Verbandsaarbecht mat op de Wee.

Wéi kann een ons erreechen?

Dat geet ganz einfach iwwert ons Mailadress verbandsrot@lgs.lu . Alles wat op déi Mailadress ukënnt, geet ongefiltert an onzenséiert och un ALL Member vum Verbandsrot. Dëst ass och e Garant fir d’Transparenz an Objektivitéit.

Wann dir also allgemeng Froen zu der Verbandsaarbecht, zu de Reglementer oder de Statuten hutt, dann zéckt net a schreift ons un. Mir huelen dann déi Saache mat an ons nächst Reunioun a kënnen dat dann do behandelen.

Awer opgepasst! Ons Mailadress ass elo keng Meckerkëscht, wou e Member seng Onzefriddenheet einfach mol nëmmen esou rausloosse kann. Mir probéieren eventuell Froe séier ze beäntwerte respektiv bei Problemer ze hëllefen. Mä déi éischt Ulafstell bei Froen a Problemer ass a bleift awer nach ëmmer déi respektiv Branchenequipp; si ass nach ëmmer deen éischten Uspriechspartner.

Lénks Patt

Fir de Verbandsrot

Max Stoffel
President